Metodologie Six Sigma

 

Co to je "Six Sigma"? 

Six Sigma je strukturovaná metodologie pevně založená na přesných datech sloužící k eliminování defektů, ztrát či problémů v řízení jakosti ve všech směrech výroby, služeb nebo dalších obchodních aktivit. Metodologie Six Sigma je založena na kombinaci ustálených technik statistického řízení jakosti, jednoduchých i pokročilých metod analýzy dat a systematického tréninku všech osob v organizaci, kteří se zabývají aktivitami a cíli určenými Six Sigma.

 

Proč je Six Sigma tak populární?

Metodologie Six Sigma v současné době získává stále více na popularitě, neboť se ukázalo, že nejen zlepšuje kvalitu, nýbrž také se pomocí ní dosahuje velkých úspor souběžně s těmito zlepšeními. Některé obzvláště úspěšné aplikace ve velkých společnostech byly široce publikovány a zasáhly tak do povědomí mnoha vedoucích pracovníků.

Například Jack Welch, člen nejužšího managementu společnosti General Electric (jednoho z největších univerzálních výrobců na světě) říká, že "Six Sigma" je nejdůležitější iniciativa, která kdy byla v GE podstoupena - je základním kamenem našeho úspěchu" a podotýká, že Six Sigma je "zodpovědná" za úspory v řádech miliard dolarů.

Mnoho dalších společností již také oznámilo obrovské úspory poté, co použily metodologii Six Sigma ve svých provozech. Například, Motorola (vedoucí člen konsorcia, které rozvinulo přístup Six Sigma) uvádí 11 miliard dolarů úspor za posledních 12 let, v kterých aplikovala Six Sigma. Allied Signals oznámili úspory přes 1 miliardu během několika málo let.

Technicky... 

    Termín Six Sigma (ochranná známka společnosti Motorola) zdůrazňuje objektivní statistický přístup, konkrétně je cílem dosáhnout rozpětí šesti sigma mezi dolním a horním "specifikačním limitem". Pokud použijeme známou Gaussovu (normální) křivku, Six Sigma se snaží vytlačit počty defektů a problémy kvality na úplné konce tohoto rozdělení. Dosáhnout "cíle Six Sigma" znamená to, že podnikový proces nesmí produkovat více jak 3,4 defektu na milión případů (přičemž jako "defekt" je třeba chápat jakýkoliv druh neakceptovatelného výstupu procesu). Také je samozřejmé, že základním statistickým nástrojem v přístupu Six Sigma je kalkulátor Six Sigma, pomocí kterého lze spočítat počet defektů pro daný jedna, dva, ...až šest sigma proces. Ovšem nezbytné jsou i daleko komplexnější analytické techniky používané v různých fázích procesu (v závislosti na podstatě procesu).

Jak to funguje? 

Síla Six Sigma leží v "empirickém" přístupu, pevně založeném na přesných datech (a používajícím kvantitativní měření systému), směřujícímu ke zlepšení kvality a redukci variability. Toho je dosaženo pomocí tzv. "projektu zlepšování Six Sigma", který je založen na "Six Sigma DMAIC", sekvenci kroků Definice-Měření-Analýza-Zlepšování-Řízení. Konkrétně:
 

 1. Definice (Define). Počáteční fáze, kdy je potřeba nalézt, kde jsou klíčové oblasti. Jakým směrem se zaměřit na dosažení vyšší (lepší) úrovně sigma.
   

 2. Měření (Measure). Cílem fáze měření ve strategii Six Sigma je získání informací o současné situaci, o současné produkci a její kvalitě. Měření je třeba chápat, jako i mnoho jiných věcí v Six Sigma, velmi široce - může jít o zjišťování velmi různorodých údajů.
   

 3. Analýza (Analyze). Fáze, která má přinést poznatky o hlavních zdrojích problémů, které způsobují nejvážnější nebo nejvíce "chyb". Za pomoci nejrůznějších statistických či jiných metod je potřeba identifikovat zdroje ztrát na kvalitě výroby.
   

 4. Zlepšování (Improve).V této fázi je cílem prosadit a uskutečnit změny, které povedou ke zlepšení kvality ve směrech získaných v minulé fázi.
   

 5. Řízení (Control). Účelem této fáze je získávání a sledování výsledků minulé fáze.
   

Existují také variace na tuto základní sekvenci jako je DMADV, která se používá u nových procesů. V tomto případě je fáze Definice stejná jako u předchozí, fáze Měření je zaměřena na měření potřeb zákazníků/trhu, ve fázi Analýzy se hodnotí různé možnosti postupu a konečně fáze Zlepšení a Řízení je nahrazena fázemi Navrhování (Design), v které se navrhuje proces tak, aby vyhovoval požadavkům trhu/zákazníků, a Ověření (Verify), kdy se ověřuje dosažení kritérií určených ve fázi Definice.

Každý z těchto kroků předpokládá použití určitých analytických (kvantitativních) metod ze široké palety metod doporučených pro Six Sigma (v souvislosti s povahou procesu). Více informací - včetně diskuse a aplikací - o Six Sigma lze nalézt ve dvou základních knihách: "Six Sigma: The Breakthrough management Strategy" (2000) od M. J. Harryho a P. Schroedera a "The Six Sigma Handbook" (2001) od T. Pyzdeka