Patentová kancelář

Feiferlík & Feiferlík

 

Naše kancelář poskytuje veškeré služby v oblasti duševního vlastnictví, především pak:

Registrace ochranných známek

Zajišťujeme zpracování a podání přihlášek ochranných známek národních s platností pro ČR, ochranných známek Společenství s platností v celé EU a mezinárodních známek s platností na území smluvních států. K ochraně lze přihlásit název firmy, název výrobku, logo, firemní či reklamní slogany atp. Zajistíme potřebné podklady, připravíme žádost o podání přihlášky a zajistíme veškerou komunikaci s příslušným úřadem ve věci registrace Vaší ochranné známky. Po úspěšném řízení obdržíte Osvědčení o registraci.

Rešerše známkové i patentové, jako i užitné vzory

Prověření, zda Vámi vybrané označení již není registrováno nebo přihlášeno jako ochranná známka pro jiný subjekt. Provedení rešerše výrazně snižuje riziko zamítnutí zápisu ochranné známky.

Řešení sporů ve všech oblastech duševního vlastnictví

Nabízíme služby při řešení sporných řízení s jednotlivými úřady průmyslového vlastnictví, a to zejména v případech námitek proti zápisu ochranné známky, zrušení ochranné známky, prohlášení ochranné známky za neplatnou, prozatímního odmítnutí ochrany u mezinárodních známek atp.

Sledování ochranných známek

Jedná se o pravidelné sledování daného označení ve vztahu k nově přihlášeným ochranným známkám jiných subjektů, a to jak z hlediska shodnosti, tak i zaměnitelnosti označení. Proti nově přihlášeným nalezeným kolizním přihláškám ochranných známek lze podat v zákonné lhůtě námitky proti zápisu.

Registrace průmyslový vzorů (designů)

Zajišťujeme zpracování a podání přihlášek průmyslových vzorů (designů) národních s platností pro ČR, vzorů Společenství s platností v celé EU a mezinárodního vzoru s platností na území smluvních států. Průmyslový vzor představuje ochranu vnějšího vzhledu výrobku – designu. Zajistíme potřebné podklady, připravíme žádost o podání přihlášky a zajistíme veškerou komunikaci s příslušným úřadem ve věci registrace Vaší ochranné známky. Po úspěšném řízení obdržíte Osvědčení o registraci.

Převody ochranných známek a průmyslových vzorů

Zajistíme podání žádosti o převod u příslušného úřadu. Připravíme smlouvu o převodu a další související služby.

Změny u ochranných známek a průmyslových vzorů, patentů a užitných vzorů

Zajistíme zápisy změn v údajích o názvu nebo sídle vlastníka. Zajistíme převody, smlouvy, licenční smlouvy včetně stanovení ceny patřičných komodit. 

Obnovy zápisů ochranných známek a průmyslových vzorů

Naše kancelář sleduje termíny platnosti jednotlivých zápisů a včas Vás upozorníme na blížící se konec platnosti Vaší ochranné známky nebo průmyslového vzoru. Pokud má majitel zájem na prodloužení platnosti, kancelář zajistí vše potřebné pro obnovu zápisu.

Ochrana duševního vlastnictví před celními orgány České republiky

Zajišťujeme kompletní služby vůči celní správě v oblasti duševního vlastnictví (zpracování žádosti o přijetí opatření, vypracování posudkové dokumentace k zadrženému zboží, vypracování dokumentace k posouzení zboží (padělek X originál) a další služby před celním úřadem). Celní správa České republiky se aktivně zapojuje do boje proti padělání a pirátství, přičemž využívá svých pravomocí vycházejících z národní i evropské legislativy. Celní orgány jsou oprávněny zasáhnout vůči zboží, které je podezřelé z porušování práv duševního vlastnictví a umožnit majitelům dotčených práv jejich ochranu.

Autorská práva

V rámci autorskoprávní ochrany lze zajistit jak vymáhání práv formou mimosoudního vyrovnání, tak i případně zastupování před soudem. Řešíme posudky pro narovnání finančních záležitostí v otázkách autorskoprávní ochrany

Ostatní služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Kancelář poskytuje i další činnosti týkající se duševního vlastnictví a autorských práv, dále zastupování ve sporech nekalé soutěže spojené s průmyslovým či autorským právem.

Poradenství a konzultace

Poskytujeme rozsáhlé poradenství a to jak v technické rovině, tak v právní rovině. Odborná úroveň nabytá rozsáhlou praxí a technickými zkušenostmi zaručuje vynikající výsledek.


Ochrana v zahraničí

Zajišťujeme podání přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů s platností na území kterékoliv jiné země mimo EU prostřednictvím spolupracujících kanceláří v příslušných zemích stejným způsobem lze chránit v příslušných regionech i práva patentová, práva z užitných vzorů a práva na biotechnologické vynálezy, případně velmi málo používané ochrany topografie polovodičových prvků.

Certifikáty Six Sigma a ISO 2000

Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem z praxe, kterou lze datovat do doby 35 let  zpět, jsme schopni vypracovat a efektivně zavést do praxe postupy pro řízení jakosti a jejich zpětnou kontrolu. Vypracování kompletní dokumentace včetně certifikátu pro zahraniční partnery

Design

Souběžně, jako komplexní dodávku lze zajistit velmi kvalitní designové návrhy logotypů a tedy zajistit výrobu ochranné známky od jejího vzniku až po konečnou registraci a zastupování. Na zakázku vytvoříme zpracování vzhledu, video - prezentace, nebo jen promo-spotu na nejmodernějších software platformách COREL a ADOBE, 3D-CUT a pod.